คณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์แทน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. คณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์แทน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้วย
1.การตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
2.กิจกรรมทางกาย “เด็ดดอกไม้”
3.ถามมา-ตอบไป “ทำไมต้องมาชมรมผู้สูงอายุ”
4.กิจกรรมฝึกสมอง “จับคู่สุภาษิต”
5.กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร “กระซิบหรรษา”
6.กิจกรรม “think-pair-share ขอดีต้องบอกต่อ”

ภาพ/ข่าว : อ.ดร.ภัธกร บุบผัน (หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ)

Date: 
Wednesday, July 31, 2019