ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 233
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
เวลา 12.30-19.00 น.

หัวข้อการบรรยายและกิจกรรม :
Ego-state กับการสื่อสารให้เป็นมิตร
สื่อสารอย่างไรให้เพื่อน ๆ ชอบ
Stroking การเอาใจใส่หรือการให้กำลังใจ
คุณคือกำลังใจ
พูดจาภาษาดอกไม้ “I-Statement”
วิทยากร : อาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Wednesday, July 24, 2019