โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder
ให้กับนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก
เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

Date: 
Monday, July 8, 2019