คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว ขอส่งกำลังใจให้นิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 สอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านทุกคน

"คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว ขอส่งกำลังใจให้นิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 สอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านทุกคน"
May the force be with you #PTSWU23

Date: 
Friday, July 19, 2019