โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์, นายวิธวินท์ โซวเจริญสุข นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี 3

Date: 
Thursday, July 11, 2019