โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หัวข้อ Design thinking

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิจัยคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หัวข้อ Design thinking ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.สกุลตลา วรรณปะเข จากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Date: 
Tuesday, July 9, 2019