โครงการอบรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมีการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ชีวีห่างไกลโรค การยืดกล้ามเนื้อคอ บ่า หลัง เพื่อป้องกันภาวะปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน (Flexibility exercise) การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพื่อป้องกันการปวดหลัง (Core stabilize exercise) การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาป้องกันอาการปวดเข่า (Leg strength & Endurance exercise) การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมความทนทานของหัวใจและปอดและช่วยลดไขมันในร่างกาย ด้วย High intensity interval training
วิทยากรโดย อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ โดยจัดกิจกรรมทุกวันอังคารวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด โดย อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ และอ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการดูแลสุขภาพโดย อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ และอ.ยุพารัตน์ อดกลั้น เป็นวิทยากร

Date: 
Tuesday, July 9, 2019