ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
วิทยากรโดย Professor Marco Pang จาก Hong Kong Polytechnic University
ผู้ช่วยวิทยากร รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า 4,000 บาท รับ 10 ท่าน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป 4,300 บาท รับ 30 ท่าน

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
(สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า) https://goo.gl/forms/u8YJaWPPd5XClHIq1
(สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไป) https://goo.gl/forms/hz2fmxlDvId3mvtx2

การสมัครอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับใบสมัครพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : คณะฯ จะปิดรับสมัครเมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวนที่รับสมัครแล้ว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา โทร062-316-5488
ดาวน์โหลดหนังชื่อเชิญเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link (ด้านล่าง)

Date: 
Thursday, June 13, 2019