เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4 (แอดมิชชันกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4
(แอดมิชชันกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562

สาขากายภาพบำบัด รับ 70 คน
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 60 คน

หมายเหตุ: ทางคณะได้ปรับจำนวนรับสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิม!!

ใช้คะแนน GPAX (20%) + O-NET (30%) + GAT (20%) + PAT2 (30%)

รับสมัคร 9-19 พฤษภาคม 2562 ทาง https://student.mytcas.com/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://mytcas.com/?page_id=91

Date: 
Thursday, May 16, 2019