แนวปฏิบัติการออกฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว