ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะกายภาพบำบัดทุกท่าน เข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 12.40-14.00 น.
ณ โถงชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Wednesday, April 17, 2019