โครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "บรรยากาศ(สุนทรียภาพ)การทำงานในองค์กรจะดีขึ้นได้อย่างไร" พร้อมกับนำอาหารกลางวันมารับประทานร่วมกัน

Date: 
Wednesday, March 13, 2019