โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของการออกกำลังกาย ท่ายืดกล้ามเนื้อลดอาการการปวดเมื่อย สาธิตการทำยาหม่อง ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วย

Date: 
Tuesday, March 12, 2019