โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีกิจกรรมอภิปรายในหัวข้อ "แรงบันดาลใจในการเป็นนักส่งเสริมสุขภาพ" ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คุณรุ่งทิพย์ อินชื่นใจ คุณชลธิชา พวงลำเจียก และคุณนฤมล แก้วโมรา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ต่อด้วยกิจกรรมการสัมมนา หัวข้อ "พี่ปี 4 ชวนคิด เป็นนิสิตส่งเสริมสุขภาพอย่างไรในยุค Thailand 4.0" และพิธีมอบเสื้อกาวน์สาขาการส่งเสริมสุขภาพให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพ : นางสาวกุลนารี ภวภูตานนท์ นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2

Date: 
Monday, March 4, 2019