เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

[รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2]

คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 5 เมษายน 2562

จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ดูเอกสารแนะนำหลักสูตรได้ที่
http://online.fliphtml5.com/bbri/qpkr/

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://admission.swu.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี
E-mail : nithinun@g.swu.ac.th
โทร 0-2649-5000 ต่อ 27321

คุณวุฒิชัย อนันตวิบูลย์ (ผู้ประสานงานฯ)
E-mail : wuttichaia@g.swu.ac.th
โทร 0-2649-5000 ต่อ 27339

Date: 
Thursday, February 28, 2019