โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" กิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับชมรมผู้สูงอายุบ้านโพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมวาดรูปผ่อนคลาย สร้างเสริมความสุข และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

Date: 
Wednesday, February 27, 2019