โครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” ณ วัดอำภาศิริวงศ์ จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” กิจกรรม 1 สร้างหลักสูตรเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ ณ วัดอำภาศิริวงศ์ จ.นครนายก โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูอาหารสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ และการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สูงอายุภายในบริเวณวัด
ภาพ: อ.ดร.ภัทธกร บุบผัน

Date: 
Wednesday, February 20, 2019