โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอา 14 ก.พ.62

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" กิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ การทำน้ำพริกปลาซาบะเพื่อสุขภาพ พร้อมกับให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง และผู้สูงอายุในครอบครัวให้มีสุขภาพจิตดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น
ขอบคุณภาพ : อ.ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล

Date: 
Friday, February 15, 2019