รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ

คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด และคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Higher Education Academy รุ่นแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561- มกราคม 2562

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายวิชาการ มศว

Date: 
Thursday, February 7, 2019