โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" กิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการจัดการขยะ และผลการทำน้ำหมักชีวภาพ และให้นักเรียนจับกลุ่มอภิปรายผลการดำเนินการ พร้อมสังเกตความเปลี่ยนแปลงของน้ำหมักชีวภาพและนำน้ำหมักชีวภาพกลับไปใช้ที่บ้านต่อไป

Date: 
Tuesday, February 5, 2019