โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" 28 ม.ค. 2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" กิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีการจัดกิจกรรมสาธิตและให้ความรู้หัวข้อ "บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม" ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง และผู้สูงอายุในครอบครัวให้มีสุขภาพจิตดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

Date: 
Monday, January 28, 2019