โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" กิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีการจัดกิจกรรมสาธิตและให้ความรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1.การฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฐานที่ 2.การนวดผ่อนคลาย ฐานที่ 3.การจัดทำอุปกรณ์ช่วยลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง และผู้สูงอายุในครอบครัวให้มีสุขภาพจิตดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

Date: 
Thursday, December 20, 2018