โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" กิจกรรมครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ และการทำน้ำหมักชีวภาพโดยมีการสาธิตและการฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้นักเรียนนำกลับไปใช้งานที่บ้านได้จริง

Date: 
Tuesday, December 18, 2018