ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะยาวผ่านการเรียนการสอนระบบ online

[เปิดรับลงทะเบียน]
คณะกายภาพำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะยาวผ่านการเรียนการสอนระบบ online โดยมีระยะในการเรียนหัวข้อละ 3 เดือน ผ่านการเรียนการสอนระบบ online
เปิดการเรียนการสอน 5 หัวข้อ ได้แก่
1 “ปฐมเหตุของความเจ็บปวดสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด”
2 “กลยุทธ์ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทางกายภาพบำบัด”
3 “ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ”
4 “การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด”
5 “นวตกรรมทางกายภาพบำบัด”
(สามารถเลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้)

****ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ https://goo.gl/forms/SrH4WQfYMHTYmKX12

****ตรวจสอบรายชื่อแบบไม่เป็นทางการได้ที่ https://goo.gl/uWTKSM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
****สำหรับ ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรม (อัตราค่าลงทะเบียนพิเศษ) ลงทะเบียนแต่ละหัวข้อได้ที่ ****
หัวข้อที่ 1 ปฐมเหตุของความเจ็บปวดสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด https://goo.gl/forms/VcHKxRlWLIa6pLrl1
หัวข้อที่ 2 กลยุทธ์ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทางกายภาพบำบัด https://goo.gl/forms/RYosCXtTAkbKRLOS2
หัวข้อที่ 3 ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ https://goo.gl/forms/14cZD77gnGfSW8w52
หัวข้อที่ 4 การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด https://goo.gl/forms/TEXeGwCwNMDMYtZF2
หัวข้อที่ 5 นวตกรรมทางกายภาพบำบัด https://goo.gl/forms/a15OQSxry1JYTcu92

*****ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง******

Date: 
Friday, December 14, 2018