My class วิชาการรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

บรรยากาศการเรียน หัวข้อ Brain Exercise ในรายวิชา การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย ของนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 โดยการนำเซิ้งกระติ๊บมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการออกกำลังกายสมอง

Date: 
Thursday, December 13, 2018