เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “Exercise stress test: practical and precaution for physical therapy” 25 ม.ค. 2562

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด/อาจารย์จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ
เรื่อง “Exercise stress test: practical and precaution for physical therapy” ในวันที่ 25 มกราคม 2562
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น ๖ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/คน
รับจำนวน 40 คน
***มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง***

>>>>>>ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/2IE5Eh4qp9caPk9y2

>>>>>>ตรวจสอบรายชื่อ (อย่างไม่เป็นทางการได้ที่) https://goo.gl/NDLttT

ติดต่อสอบถามข้อมูล เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
**เกี่ยวกับการเงิน หลักฐานการโอนเงิน/ใบสำคัญรับเงิน ได้ที่ คุณสุภาพร สีบุญ
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27316 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3237 8627

**เกี่ยวกับโครงการ รายละอียดและข้อมูลโครงการ ได้ที่คุณขนิษฐา ใจกล้า
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3237 8627

ดูรายละเอียดและกำหนดการโครงการได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง

Date: 
Friday, December 7, 2018