โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 1 สร้างหลักสูตรเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้อายุ

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 1 สร้างหลักสูตรเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้อายุ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ และทิศทางการดำเนินงานของชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุบนพื้นฐานของการบูรณาการทุกภาคส่วน

Date: 
Thursday, November 29, 2018