โครงการอบรมวิชาการโดยคณะกายภาพบำบัด มศว ประจำปี 2562

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมดังนี้

Date: 
Monday, November 12, 2018