ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายในและภายนอก มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายในและภายนอก มศว ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายใน มศว
1.ศูนย์บริการวิชาการ มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24-25 พ.ย. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม. ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.สำนักงานอธิการบดี ส่วนบริหารงานกลาง งานสภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ปอทม. ประจำปี 2561 ในวันที่21-22 พ.ย. ณหอดนตรีและการแสดง อโศกมนตรี อาคารวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท ลงทะเบียนได้ที่ http://www.cufst.org/2018 ภายในวันที่31 ต.ค. 2561 พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 10 พ.ย. 2561 สอบถามเพิ่มเติม

3.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 120-21 มี.ค. 2562 ณ อาคารวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศวโดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/swucon/12th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย โทร 02-649 5000 ต่อ 11017,11018,11082,11091 และ11096

4. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์การบริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสร้างเครื่องมือวิจัย ในวันพุธที่ 31 ต.ค. 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/h3iEJ9ZtXFAhzD0p2 ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 และ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2561 ทาง https://www.facebook.com/researchswu/

5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อบังคับได้ที่ http://concil.swu.ac.th

6.สำนักงานอธิการบดี ส่วนกิจการนิสิต ขอเชิญติดตามอ่านจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว (ออนไลน์) ฉบับที่ 28 ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 ได้ที่ http://sa.oop.swu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มศว
1.คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมฝึกอบรมเรื่อง standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 2018 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://research.md.chula.ac.th/sct2018 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-256-4455 ต่อ 14-16 และ 18
Email: mdcuresearch@gmail.com, conferencesmdcuresearch@gmail.com

2.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่ http://www.suas.su.ac.th/home.html

3.คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของแขนงวิชาเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง Recent Advances and Common Pitfalls in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนกร การลักษณี โทร.053-935064 มือถือหน่วยงาน.081-7643582 E-mail: Thanakorn.karn@cmu.ac.th ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/index.php/site/article?id=1448

Date: 
Friday, October 19, 2018