พิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สโมสรนิิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์ และมีพิธีการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP Health Innovations

Date: 
Friday, October 12, 2018