คณะกายภาพบำบัด มศว มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการสอนดีเด่น ด้านอุตสาหะ และด้านบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

คณะกายภาพบำบัด มศว มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการสอนดีเด่น ด้านอุตสาหะ และด้านบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับ
1.อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ (รางวัลด้านการสอนดีเด่น สาขากายภาพบำบัด)
2.อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ (รางวัลด้านการสอนดีเด่น สาขาการส่งเสริมสุขภาพ และการบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561)
3.ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา (รางวัลด้านอุตสาหะ ประจำปี 2561)

Date: 
Thursday, September 13, 2018