ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายในและภายนอก มศว 11 ก.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายในและภายนอก มศว ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายใน มศว
1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่15 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจกานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง 26 มกราคม 2561 และการประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 19 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ในการนี้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้
สถานที่ตั้งสำนักงานคณบดี: ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ
เบอร์โทรภายใน 12622
เบอร์โทรภายนอก 0837541993
e-mail : cci@g.swu.ac.th
Facebook: facebook.com/CCISWU

2.สำนักหอสมุดกลางขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมการอบรม "การใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยโดยสำนักพิมพ์ Elsevier" The Challenges in Research Workflow and Improving the Research Outcomes for The Faculty of Srinakharinwirot University วิทยากรโดย: คุณ Benny Ang, PhD (Pharmacology & Toxicology) Research Reference Consultant, SEA /ScienceDirect eBooks
วันที่: 25 กันยายน 2561 เวลา: 10:00 - 12:00 น.
สถานที่: ห้องอบรม 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://train.swu.ac.th

3.ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ จังหวัดเชียงราย ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปทอดไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒) ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา จึงขอส่งรายละเอียดกำหนดการและเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกานดา ฟึสันเทียะ โทร.093-3546947 โทรภายใน 11398, 11399 **จ่ายก่อนได้สิทธิ์ก่อน เริ่มจอง 10 กันยายน 2561 จนกว่าจะเต็ม**

4.ห้องสมุดองครักษ์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมการอบรม "การใช้งานฐานข้อมูล SciFinder" ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อขนาดใหญ่ด้านปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างทางเคมี สสาร และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทั่วโลก กว่า 49 ล้านรายการ วิทยากรโดย คุณ Pamela Oon: Application Specialist (SciFinder & STN) for Southeast Asia and Hong Kong วันที่: 14 กันยายน 2561 เวลา: 09:00 - 11:00 สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องสมุดองครักษ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://train.swu.ac.th

5. 19 ตุลาคม 2561 เปิดให้บริการทำฟันฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (อาคาร 17) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.30 น.(จนกว่าคิวจะหมด) ผู้ใหญ่ 500ราย เด็ก100 ราย (กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยและเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีต้องมีผู้ปกครองพามาด้วย)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มศว
1.มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอมอบคลิปวีดิโอ ชุด บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ เพื่อสื่อสารถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก
ดูคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=I06utVDkHVA

2.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล จัดประชุมวิชาการ BRAND'S Health Conference 2018 หัวข้อ แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าลงทะเบียน สำรองที่นั่งได้ที่ คุณชัยวัฒน์ เลิศรัตนานนท์ โทร 0-2718-3800-5 ต่อ 203 ภายในวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 2561

3.ศูนย์พัฒนาทรัพากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 หลักสูตร สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่ http://www.hrdcenter9.com/

4.มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing และ Youtube for Marketing สำหรับนักการตลาด ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมัครเข้าร่วมได้ที่ www.tsu.ac.th

5.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 15 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/

Date: 
Tuesday, September 11, 2018