ขอเชิญนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4

ขอเชิญนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 11,18 กันยายน 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว ห้อง 306 เวลา 08.30 - 16.30 น.
**นิสิตรุ่นน้องทุกชั้นปีที่เข้าฟังนำการเสนอ จะได้มีส่วนร่วมในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่องานวิจัยของรุ่นพี่ด้วย
**นิสิตสามารถเลือกเข้าฟังหัวข้อที่สนใจได้ตามอัธยาศัย

Date: 
Monday, September 3, 2018