โครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยมีคุณวณิชยา มีชัย และคุณวิชญ ผาติหัตถกร สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติการ และสามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กับวิทยากร

Date: 
Tuesday, August 28, 2018