นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาจาก University Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย เดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาจาก University Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย เดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 และเยี่ยมชมสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ภาพ : ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ ,ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน

Date: 
Thursday, August 23, 2018