โครงการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และนิสิตสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ

คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และนิสิตสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ ให้กับคณาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จาก University Kebangsaan Malaysia (UKM)
เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 โดยมี Prof.Marco Pang จาก Rehabilitation Science, Hong Kong Polytechnic University เป็นวิทยากร

Date: 
Tuesday, August 21, 2018