ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดไทย หรือชุดผ้าไทย

กำหนดการ
เวลา 08.20 - 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 - 08.50 น. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกันหน้าคณะกายภาพบำบัด
- ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป (ข้าวสาร / อาหารแห้ง)
- ถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์
- พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
- คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติภายในมหาวิทยาลัยรับพรจากพระสงฆ์
เวลา 08.50 - 09.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 09.00 - 09.20 น. คณบดีคณะกายภาพบำบัดกล่าวเปิดงาน และบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก ของคณะกายภาพบำบัด
เวลา 09.20 - 09.30 น. พิธีมอบโล่เกียรติบัตร เชิดชูด้านการเรียนการสอน / ด้านการวิจัย/ ด้านการบริการวิชาการ
เวลา 09.30 - 10.30 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัด ดำเนินกิจกรรม โดย อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และ นางสาวกรกรรักษ์ ธรรมลังกา
เวลา 10.30 - 12.30 น. บรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงาน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
เวลา 12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

**********************
ขอความอนุเคราะห์มอบต้นไม้แทนการมอบแจกันดอกไม้ ทั้งนี้ สามารถประสานให้คณะกายภาพบำบัดจัดเตรียมต้นไม้ไว้ให้
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยประสานงานได้ที่ นางสาวจีราภรณ์ พยัคมะเริง โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27314

Date: 
Friday, August 17, 2018