โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ก่อนเข้าศึกษา

Date: 
Tuesday, August 7, 2018