คณะกายภาพบำบัด มศว รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร (ประธาน) ผศ.ดร.เบญจพร กิ่งรุ้งเพ็ชร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) และ รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ (กรรมการและเลขานุการ)

Date: 
Friday, August 3, 2018