ขอเชิญนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2561 และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ คณะกายภาพบำบัด

คณะกรรมการกิจการนิสิตและบริการชุมชน ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30–16.30 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ก่อนเข้าศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนิสิต ผู้ปกครองกับคณะฯ

โดยมีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
…………………………………………………………………………………………………………………………
เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.30 – 14.00 น. พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่
บรรยาย ในหัวข้อ
- การแนะนำคณะกายภาพบำบัด
- ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของคณะกายภาพบำบัด
- การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะกายภาพบำบัด โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข (คณบดีคณะกายภาพบำบัด)
เวลา 14.00 – 14.40 น. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตใหม่คณะกายภาพบำบัด แนะนำบุคลากรภายในคณะกายภาพบำบัด แนวทางการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร
โดยอาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ (หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด) และอาจารย์ ดร.ปะการัง ศรีมี (หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ)
เวลา 14.40 – 15.10 น. งานกิจการนิสิตและสวัสดิการนิสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยาจินเดหวา (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน) และประธานสโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด
…………………………………………………………………………………………………………………………
สาขากายภาพบำบัด ณ ห้องประชุมใหญ่
เวลา 15.30 – 16.00 น. แนะนำแนวทางการเรียนการสอนของสาขากายภาพบำบัด
- นิสิตใหม่และผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา พูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันในการเรียน และชี้แจงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิต
และสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนิสิตผู้ปกครองและอาจารย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชม คณะกายภาพบำบัด
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาภรณ์ พู่เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา กบ 1
อาจารย์ ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล อาจารย์ที่ปรึกษา กบ 2
อาจารย์ ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา กบ 3
อาจารย์อรพินท์การุณทรัพย์เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา กบ 4
เวลา 16.00 – 16.30 น. แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตและการปรับตัวในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่และผู้ปกครอง โดย ตัวแทนนิสิตสาขากายภาพบำบัด จำนวน 3 ท่าน
…………………………………………………………………………………………………………………………
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้อง 321
เวลา 15.30 – 16.00 น. แนะนำแนวทางการเรียนการสอนของสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
- นิสิตใหม่และผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา พูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันในการเรียน และชี้แจงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิต
และสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนิสิตผู้ปกครองและอาจารย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
โดย อาจารย์ภัทธกร บุบผัน อาจารย์ที่ปรึกษา สส 1
อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย อาจารย์ที่ปรึกษา สส2
เวลา 16.00 – 16.30 น. แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตและการปรับตัวในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่และผู้ปกครองโดย ตัวแทนนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 ท่าน
…………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ เวลา 15.10 - 15.30 น. รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณด้านหลังห้องประชุมใหญ่
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Date: 
Wednesday, August 1, 2018