โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 และคณะศึกษาดูงานจาก Singapore Institute of Technology
เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Date: 
Wednesday, July 25, 2018