โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Active learning

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Active learning เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
ให้กับอาจารย์สาขากายภาพบำบัด และอาจารย์พิเศษทางคลินิก เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก และวิธีการสอนแบบ Active Learning
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผศ.ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Bedside Teaching"

Date: 
Tuesday, July 17, 2018