KM "ประสบการณ์การบริหารด้านวิชาการและหลักสูตร"

เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา
ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประสบการณ์การบริหารด้านวิชาการและหลักสูตร" วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ

Date: 
Thursday, July 12, 2018