KM "มาตรฐานการยศาสตร์: ร่วมสร้าง ร่วมใช้ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพดี"

เมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา
ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการยศาสตร์: ร่วมสร้าง ร่วมใช้ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพดี" วิทยากรโดย อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร

Date: 
Wednesday, July 11, 2018