ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา ทุนวิจัย จากหน่วยงานภายในและภายนอก มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายใน มศว ดังนี้

1.คณะพลศึกษา มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.pe.swu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ค. 2561 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท

2.สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มศว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Competency Training) อบรมฟรี!!! 6 หลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561 นี้
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการจัดโครงการอบรมได้ที่ https://news.swu.ac.th/newsdetail.asp?ID=28218

3.ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร ในวันที่ 12-13,16-17,19-20,23-24 26 และ 31 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 38 ชั้น 1 ห้อง 0102 ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร 1-2348,1-5640,1-5642 E-mail: ird@g.swu.ac.th

4.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 4 หัวข้อ การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย Thailand 4.0 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/EcRLqH1bG18Btttq2 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทาง www.facebook.com/researchswu สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย นายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา โทร. 02-6495000 ต่อ 11082
และ 11017- 9

5.ขอเชิญติดตามอ่าน จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์ ฉบับที่ 27 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 ได้ที่ http://kids-d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/2034/1/7-3.pdf

6. ขอเชิญติดตามอ่าน SWU Weekly Online ฉบับที่ 516 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 อ่าน SWU Weekly เกาะติดข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัย ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ http://online.fliphtml5.com/puxm/dria/

7.สำนักคอมพิวเตอร์แจ้งปิดทำการ วันที่ 13 ก.ค. 2561 เนื่องจากจัดโครงการกิจกรรม 5ส. สู่ 7ส. หากต้องการติดต่อสอบถามปัญหาเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ นางพัชรินทร์ สนธิวนิช ผอ.สำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ โทร 08-6316-1863 หรือ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องครักษ์ นายธนรรณพ อินตาสาย โทร 08-0269-0298

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา ทุนวิจัย จากหน่วยงานภายนอก มศว ดังนี้

1.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

2.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนองานวิจัยได้ที่ www.nrms.go.th ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2561

3.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 2561 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://medinfo.psu.ac.th/news/pr_whatsnew.php?whatsnew_id=729

4.มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ“การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 5 (5th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2018) “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ” “Synergizing Partners: The Key for Health Systems Reform” วันที่ 12-13 เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รายละเอียดและสมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.healthprofessionals21thailand.org

5.สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทผู้มีความสนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgi.ac.th

Date: 
Tuesday, July 10, 2018