โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability"

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability"
เมื่อวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 ให้กับนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไป โดยมี รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
อ.ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ และอ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล เป็นวิทยากร

Date: 
Monday, July 9, 2018