โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ โครงการเสริมทักษะการนำเสนอ Oral presentation และ Public speaking เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการสอนด้วยการพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ และเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการพูดสาธารณะ โดยมี Mr. Craig James Morrison และ Mr. Michael Welch สังกัด สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) เป็นวิทยากร

Date: 
Tuesday, June 26, 2018