โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในนิสิต และเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ ได้ปฏิบัติทักษะการให้คำปรึกษาและมีแนวทางในการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

Date: 
Friday, June 22, 2018