นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

Date: 
Thursday, June 21, 2018