โครงการอบรมเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia"

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia" เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 วิทยากรโดย Prof. Marco Pang
จาก Department of Rehabilitation Science, Hong Kong Polytechnic University ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)

Date: 
Saturday, June 16, 2018